කව්ද මම ? – කාගෙදෝ මම ?…

අධ්‍යක්ෂණය සෝමරත්න දිසානායක
නිෂ්පාදනය රේණුකා බාලසූරිය

நான் யார்?
நான் யாருடையவள்?
என் ஜாதி,என் மதம் என்ன?
“சுனாமி”
ஜனவரி 16 முதல் திரையரங்குகளில்
இயக்கம் Somaratne Dissanayake
தயாரிப்பு Renuka Balasooriya