ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීමට ලේඛණ සහතික කර ගන්නේ කොහොමද?

ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීමට ලේඛණ සහතික කර ගන්නේ කොහොමද?

Posted by MEL LANKA radio on Tuesday, July 31, 2018

ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීමට ලේඛණ සහතික කර ගන්නේ කොහොමද?