අට විසි බුද්ධ පූජාව – Atavisi Buddha Puja – Blessing for New Year 2019

0
202

 (ජනවාරි 01 දින) සවස 06.30 සිට පැවැත්වේ. අට විසි බුද්ධ පූජාව අවසානයේ සෙත් පිරිත් සජ්ඣායනයක් ද පැවැත්වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here